Για σήμερα, 26 Νοεμβρίου, έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», ο οποίος έχει στόχο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία.

Το άνοιγμα των προσφορών του διαγωνισμού, ο οποίος πραγματοποιείται μέσω του μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε 36,625 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 45,415 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 30%. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Όσο για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό συστήματος που θα δημιουργηθεί θα συγκεντρώνει, θα συστηματοποιεί και θα ενσωματώνει την ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Με τον τρόπο αυτό θα αποτελέσει βασικό «πυλώνα» του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης ειδικά – και της  χώρας συνολικά – καθώς οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων όπως:

  • οι όροι δόμησης,
  • οι χρήσεις γης,
  • τα όρια οικισμών,
  • οι δασικές εκτάσεις,
  • οι αρχαιολογικές περιοχές
  • οι προστατευόμενες περιοχές κλπ.

Εν τέλει, θα παρέχονται άμεσα και σε όλους, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο πόρους και χρόνο και βελτιώνοντας αισθητά την εξυπηρέτηση των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή θα αναβαθμιστεί η αποδοτικότητα του εκάστοτε δημόσιου φορέα, αφού θα παρέχεται μέσω του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη όλη την πληροφόρηση που απαιτείται για την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών.

Να σημειωθεί ότι την ανάγκη δημιουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη είχε υπογραμμίσει προ πενταετίας ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός και το έργο υιοθετήθηκε από την Πολιτεία με νόμο από τον Νοέμβριο του 2019.